Staże zagraniczne

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

do projektu:                                                                                                                         Staże zagranicznie – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie”
realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie skierowanego do dziewcząt i chłopców
z klas II i III,
z kierunków technik logistyk, technik informatyk, fryzjer oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Termin stażu: 08.03.2020 - 04.04.2020

Miejsce stażu: Włochy, Reggio-Emilia

Udział w projekcie jest bezpłatny

W ramach projektu zapewniamy:

 • atrakcyjne staże we włoskich przedsiębiorstwach,
 • transport,
 • noclegi,
 • wyżywienie w postaci obiadokolacji,
 • kieszonkowe,
 • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego, w tym wycieczki do Wenecji
  i Mediolanu
 • ubezpieczenie,
 • przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły. Wypełniony formularz należy złożyć do pani Agnieszki Górczyńskiej - koordynatora projektu do dnia 15 listopada 2019 r.

Regulamin rekrutacji dostępny u koordynatora projektu, w gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcamy do udziału!!!

 

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu
„Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie”

Nr projektu 2019-1-PL01-KA102-063216

 

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Projekt pt. „Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie” jest realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, zwany dalej organizacją wysyłającą, działającą w partnerstwie z YouNet Reggio-Emilia we Włoszech, zwaną dalej organizacją przyjmującą.
 2. Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
 3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 zawartej
  w dn. 05.08.2019r. pomiędzy Powiatem Radziejowskim/
  Zespołem Szkół Mechanicznych
  im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacj
 4. Projekt jest realizowany w terminie 01.09.2019 – 31.08.2020.
 5. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSM w Radziejowie poprzez organizację zagranicznych staży we włoskich przedsiębiorstwach.  6.Cele cząstkowe projektu to: zwiększenie kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczestników projektu, zwiększenie kompetencji społecznych, osobistych, organizacyjnych i językowych uczniów, w tym zwiększenie motywacji i poczucia własnej wartości, poczucia przedsiębiorczości, świadomości międzykulturowej oraz umiejętności zarządzania własnym budżetem, zwiększenie prestiżu w oczach przyszłych pracodawców.

 6.      Cele cząstkowe projektu to: zwiększenie kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczestników projektu, zwiększenie kompetencji społecznych, osobistych, organizacyjnych i językowych uczniów, w tym zwiększenie motywacji i poczucia własnej wartości, poczucia przedsiębiorczości, świadomości międzykulturowej oraz umiejętności zarządzania własnym budżetem, zwiększenie prestiżu w oczach przyszłych pracodawców.

      Cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 30 uczniów (uczestników mobilności) z organizacji wysyłającej we włoskich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych kierunkami kształcenia.     Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:

  1. grupę docelową,
  2. kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,
  3. wymagane dokumenty,
  4. prawa i obowiązki uczestników,
  5. zasady rezygnacji z projektu.

8.  Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora projektu.

9.Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów.

10. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej: http:// www.zsmradziejow.pl.

§ 2

Grupa docelowa

30 uczniów z ZSM w Radziejowie , w tym:

- 15 osób kształcących się w zawodzie technik logistyk;

- 5 osób kształconych się w zawodzie technik informatyk;

- 5 osób kształconych się w zawodzie fryzjer;

- 5 osób kształconych się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeiowych w budownictwie.

§ 3

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

I. Warunki ogólne

1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.

2. Rekrutacja trwa min. 3 tygodnie. Rozpoczyna się w miesiącu listopadzie 2019r. [MO1]Data rozpoczęcia
i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostaje podana w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

3. Rekrutację przeprowadzi komisja 2-osobowa w składzie: koordynator projektu, pedagog szkolny.

4. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z regulaminem na gazetce szkolnej i stronie internetowej szkoły.

5. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

6. Formularze zgłoszeniowe uczniów niepełnoletnich dodatkowo winien podpisać opiekun prawny.

7. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć u koordynatora projektu, ewentualnie w biurze projektowym.

8. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II i III. Na wybór uczestników nie będzie miało wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie, itp. W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno chłopcy jak i dziewczęta.

II. Rekrutacja - weryfikacja kryterium podstawowego

Posiadanie statusu ucznia II lub III klasy ZSM in. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie na kierunkach technik logistyk, technik informatyk, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeiowych w budownictwie.. Osoby z oceną pozytywną przejdą do dalszego etapu rekrutacji opisanego w punkcie III.


III. Rekrutacja – weryfikacja kryterium szczegółowego:

1.Średnia ocen za ostatni zakończony rok. Ocena nastąpi według klucza:

średnia powyżej 5 - 6 pkt,

średnia w przedziale 5,0 - 4,50 - 4 pkt;

średnia w przedziale 4,49 - 4,00 - 3 pkt.;

średnia w przedziale 3,99 - 3,50 – 2 pkt.;

średnia w przedziale 3,49 - 3,00 - 1 pkt.;

średnia w przedziale 3,0 - 0 pkt.

2. Ocena za ostatni zakończony rok z języka angielskiego. Ocena nastąpi według klucza:

Ocena 6 - 5,1 – 5 pkt.;

Ocena 5 - 4,1- 4 pkt.;

Ocena 4 - 3,1 – 3 pkt.;

Ocena 3 - 2,1 – 2 pkt.;

Ocena 2-1 pkt; 1-0 pkt.

3. Motywacja zostanie oceniona na podstawie ankiety zawierającej 4 pytania. Przy każdej odpowiedzi nadawane będę punkty w skali od 0 do 4 według klucz:

zdecydowanie się zgadzam – 4 pkt

raczej się zgadzam – 3 pkt.

trudno powiedzieć – 2 pkt.

raczej się nie zgadzam – 1 pkt.

zdecydowanie się nie zgadzam – 0 pkt.

Średnia punktów będzie stanowiła o wyniku oceny motywacji.

IV. Ocena kandydatów i procedura odwoławcza

1. Punkty uzyskane w wyniku weryfikacji kryteriów opisanych w pkt. III zostaną do siebie dodane,
a ich suma będzie stanowiła o wyniku rekrutacji. Kandydat będzie mógł zdobyć maksymalnie 15 pkt. Uczniowie z największa liczną punktów zostaną zakwalifikowani do projektu i wpisani na listy rankingowe. Osoby pozostałe zostaną wpisane na listy rezerwowe.

2. Ocena kandydatów zostanie dokonana przez organizację wysyłającą i zamieszczona na protokole, stanowiącym załącznik 2 do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą.

3. Ocena niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z rekrutacji zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy rankingowej i rezerwowej na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

4. Lista rankingowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnych odwołań.

5. Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku zwolnienia się w nim miejsca. Dobór do projektu osób z listy rezerwowej będzie następował w kolejności wg. ilości uzyskanych punktów.

6. Osoby niezakwalifikowane do projektu mają prawo złożyć odwołanie w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

7. Odwołanie wraz z uzasadnieniem winno być złożone pisemnie do koordynatora projektu.

8. Po złożeniu odwołania koordynator projektu winien ponownie rozpatrzyć zgłoszenie kandydata
w terminie 3 dni od przyjęcia odwołania i w przypadku stwierdzenia zasadności odwołania ogłosić niezwłocznie ostateczną listę rankingową i rezerwową.

V. Procedura w przypadku niepowodzenia rekrutacji i nabory dodatkowe

1. W razie niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w danej grupie zawodowej organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru i/lub zmiany liczby uczniów na poszczególnych kierunkach zawodowych w porozumieniu z organizacją przyjmującą.

2. Nabór dodatkowy może być prowadzony w trybie przyspieszonym, tj. bez zachowania terminu min. 2 tygodni przyjmowania zgłoszeń, w dowolnym momencie trwania projektu.

3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku kandydatów o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować zaangażowanie społeczne, sytuacja rodzinna.

§ 4

Wymagane dokumenty

 

1. Na etapie rekrutacji:

a) Formularz zgłoszeniowy,

2. Po zakwalifikowaniu do projektu:

a) deklaracja o stanie zdrowia,

b) Europass-CV w języku angielskim,

c) umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osoba uczącą się, wraz z częścią Warunki ogólne,

d) porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się,

e) zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności, czyli tzw. Karta Jakości Mobilności.

§ 5

Prawa i obowiązki uczestników projektu

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

 1. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu:

-        językowego,

-        kulturowego,

-        pedagogicznego,

     W przypadku nieobecności na ww. zajęciach, uczeń zostanie wykluczony z wyjazdu na staż.

 1. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie pobytu na praktykach zawodowych, jak i po powrocie.
 2. Przygotowania i złożenia wymaganego zapisami umowy z uczestnikiem raportu w systemie Mobility Tool oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów.
 3. Gromadzenia podczas pobytu we Włoszech materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.
 4. Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole oraz podczas pobytu we Włoszech , przestrzegania poleceń opiekuna wyjeżdżającego z uczestnikami.
 5. Odbycia stażu zgodnie z programem praktyk oraz uczestnictwa w realizacji programu kulturowego zagwarantowanego w czasie pobytu we Włoszech.
 6. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, odbywania praktyk zawodowych, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.
 7. Bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających w czasie trwania mobilności. W przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakazów uczestnik zostanie bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie
  i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego wyjazdu.
 8. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

§ 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu
  w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub zaprzestania nauki w szkole.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
  w przypadku gdy:

-        rezygnacja została zgłoszona na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do 5 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny,

-        rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej i organizacja wysyłająca została zawiadomiona w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie może być znana przez uczestnika w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie (dowód) dot. sytuacji ją powodującej (np. zaświadczenie lekarskie).

W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie (z wyłączeniem okoliczności, których mowa w pkt. 2) lub wykluczenia z projektu, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, innych otrzymanych w ramach projektu najpóźniej
  w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w projekcie.

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://www.zsmradziejow.pl.

Radziejów. 28.10.2019


Wyniki rekrutacji na staże

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie”

 

KIERUNEK – TECHNIK LOGISTYK
lp. imię i nazwisko liczba uzyskanych punktów
Mateusz Caban 14
Paulina Torzewska 10
Natalia Janiak 9
Kacper Lewandowski 9
Andżelika Olszewska 9
Adrian Szatkowski 9
Anna Zielińska 8,75
Oliwia Chojnicka 8
Magdalena Wadelska 8
Michał Żywiczka 8
Aleksandra Rutkowska 7
Kacper Stolarski 7
Nikola Wronkowska 7
Wysimirska Wiktoria 7
Sylwia Zientara 7
KIERUNEK – TECHNIK INFORMATYK
lp. imię i nazwisko liczba uzyskanych punktów
Julian Świerczyński 10
Tomasz Krygier 9
Adam Linowiecki 9
Kacper Sawiński 9
Damian Lewandowski 6
KIERUNEK – FRYZJER
lp. imię i nazwisko liczba uzyskanych punktów
Kinga Banaszkiewicz 9
Wiktoria Błachowiak 7
Natalia Kołodziejczyk 7
Patrycja Radzanowska 7
Aleksandra Sztuba 7
KIERUNEK – MONTER ZABUDOWY
lp. imię i nazwisko liczba uzyskanych punktów
Gracjan Erber 10
Damian Grobelski 10
Dominik Prus 8
Mateusz Bruzda 7
Leon Jesiołowski 7

 

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW DO PROJEKTU

„Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie”

KIERUNEK – TECHNIK LOGISTYK
lp. imię i nazwisko liczba uzyskanych punktów
Jakub Suski 7
Patryk Panfil 6,5
KIERUNEK – TECHNIK INFORMATYK
lp. imię i nazwisko liczba uzyskanych punktów
Niespodziński Damian 6
KIERUNEK – FRYZJER
lp. imię i nazwisko liczba uzyskanych punktów
Ostrowska Kinga 6
KIERUNEK – MONTER SUCHEJ ZABUDOWY
lp. imię i nazwisko liczba uzyskanych punktów
Górzyński Dariusz 5

LISTA KANDYDATÓW ODRZUCONYCH

lp. imię i nazwisko
1. Sebastian Płoszaj
2. Wojciech Siarkowski
3. Paweł Górski

INFORMUJEMY, IŻ KANDYDACI, KTÓRZY NIE ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PROJEKTU I MAJĄ ZASTRZEŻENIE CO DO WYNIKÓW REKRUTACJI,
MOGĄ ZŁOŻYĆ ODWOŁANIE W TERMINIE 3 DNI OD OGŁOSZENIA WYNIKÓW, TJ. DO DNIA 25.11.2019

ODWOŁANIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA PIŚMIE
WRAZ Z UZASADNIENIEM DO KOORDYNATORA PROJEKTU – PANI AGNIESZKI GÓRCZYŃSKIEJ

ODWOŁANIA ZOSTANĄ ROZSTRZYGNIĘTE DO DNIA 28.11.2019

PO ROZSTRZYGNIECIU ODWOŁAŃ LISTA RANKINGOWA MOŻE ZOSTAĆ ZAKTUALIZOWANA

Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie

erasmusplus Zaczynamy realizację nowego projektu.
Projekt „Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie” jest realizowany przez Zespół Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie w okresie 01.10.2019 – 30.09.2020, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 76 336,00 EUR.
W ramach projektu 30 naszych uczniów z kierunków technik logistyk, technik informatyk, fryzjer oraz monter suchej zabudowy wyjedzie na czterotygodniowe staże do włoskich przedsiębiorstw. Partnerem projektu jest firma YouNet Reggio – Emilia.

Zaczynamy realizację nowego projektu

erasmus                              zsm radziejow logo

Projekt „Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie” jest realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie w okresie 01.10.2019 – 30.09.2020, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 76 336,00 EUR.

Czytaj więcej...