Staże zagraniczne

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

do projektu:                                                                                                                         Staże zagranicznie – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie”
realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie skierowanego do dziewcząt i chłopców
z klas II i III,
z kierunków technik logistyk, technik informatyk, fryzjer oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Termin stażu: 08.03.2020 - 04.04.2020

Miejsce stażu: Włochy, Reggio-Emilia

Udział w projekcie jest bezpłatny

W ramach projektu zapewniamy:

 • atrakcyjne staże we włoskich przedsiębiorstwach,
 • transport,
 • noclegi,
 • wyżywienie w postaci obiadokolacji,
 • kieszonkowe,
 • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego, w tym wycieczki do Wenecji
  i Mediolanu
 • ubezpieczenie,
 • przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły. Wypełniony formularz należy złożyć do pani Agnieszki Górczyńskiej - koordynatora projektu do dnia 15 listopada 2019 r.

Regulamin rekrutacji dostępny u koordynatora projektu, w gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcamy do udziału!!!

 

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu
„Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie”

Nr projektu 2019-1-PL01-KA102-063216

 

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Projekt pt. „Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie” jest realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, zwany dalej organizacją wysyłającą, działającą w partnerstwie z YouNet Reggio-Emilia we Włoszech, zwaną dalej organizacją przyjmującą.
 2. Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
 3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 zawartej
  w dn. 05.08.2019r. pomiędzy Powiatem Radziejowskim/
  Zespołem Szkół Mechanicznych
  im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacj
 4. Projekt jest realizowany w terminie 01.09.2019 – 31.08.2020.
 5. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSM w Radziejowie poprzez organizację zagranicznych staży we włoskich przedsiębiorstwach.  6.Cele cząstkowe projektu to: zwiększenie kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczestników projektu, zwiększenie kompetencji społecznych, osobistych, organizacyjnych i językowych uczniów, w tym zwiększenie motywacji i poczucia własnej wartości, poczucia przedsiębiorczości, świadomości międzykulturowej oraz umiejętności zarządzania własnym budżetem, zwiększenie prestiżu w oczach przyszłych pracodawców.

 6.      Cele cząstkowe projektu to: zwiększenie kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczestników projektu, zwiększenie kompetencji społecznych, osobistych, organizacyjnych i językowych uczniów, w tym zwiększenie motywacji i poczucia własnej wartości, poczucia przedsiębiorczości, świadomości międzykulturowej oraz umiejętności zarządzania własnym budżetem, zwiększenie prestiżu w oczach przyszłych pracodawców.

      Cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 30 uczniów (uczestników mobilności) z organizacji wysyłającej we włoskich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych kierunkami kształcenia.     Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:

  1. grupę docelową,
  2. kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,
  3. wymagane dokumenty,
  4. prawa i obowiązki uczestników,
  5. zasady rezygnacji z projektu.

8.  Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora projektu.

9.Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów.

10. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej: http:// www.zsmradziejow.pl.

§ 2

Grupa docelowa

30 uczniów z ZSM w Radziejowie , w tym:

- 15 osób kształcących się w zawodzie technik logistyk;

- 5 osób kształconych się w zawodzie technik informatyk;

- 5 osób kształconych się w zawodzie fryzjer;

- 5 osób kształconych się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeiowych w budownictwie.

§ 3

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

I. Warunki ogólne

1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.

2. Rekrutacja trwa min. 3 tygodnie. Rozpoczyna się w miesiącu listopadzie 2019r. [MO1]Data rozpoczęcia
i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostaje podana w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

3. Rekrutację przeprowadzi komisja 2-osobowa w składzie: koordynator projektu, pedagog szkolny.

4. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z regulaminem na gazetce szkolnej i stronie internetowej szkoły.

5. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

6. Formularze zgłoszeniowe uczniów niepełnoletnich dodatkowo winien podpisać opiekun prawny.

7. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć u koordynatora projektu, ewentualnie w biurze projektowym.

8. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II i III. Na wybór uczestników nie będzie miało wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie, itp. W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno chłopcy jak i dziewczęta.

II. Rekrutacja - weryfikacja kryterium podstawowego

Posiadanie statusu ucznia II lub III klasy ZSM in. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie na kierunkach technik logistyk, technik informatyk, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeiowych w budownictwie.. Osoby z oceną pozytywną przejdą do dalszego etapu rekrutacji opisanego w punkcie III.


III. Rekrutacja – weryfikacja kryterium szczegółowego:

1.Średnia ocen za ostatni zakończony rok. Ocena nastąpi według klucza:

średnia powyżej 5 - 6 pkt,

średnia w przedziale 5,0 - 4,50 - 4 pkt;

średnia w przedziale 4,49 - 4,00 - 3 pkt.;

średnia w przedziale 3,99 - 3,50 – 2 pkt.;

średnia w przedziale 3,49 - 3,00 - 1 pkt.;

średnia w przedziale 3,0 - 0 pkt.

2. Ocena za ostatni zakończony rok z języka angielskiego. Ocena nastąpi według klucza:

Ocena 6 - 5,1 – 5 pkt.;

Ocena 5 - 4,1- 4 pkt.;

Ocena 4 - 3,1 – 3 pkt.;

Ocena 3 - 2,1 – 2 pkt.;

Ocena 2-1 pkt; 1-0 pkt.

3. Motywacja zostanie oceniona na podstawie ankiety zawierającej 4 pytania. Przy każdej odpowiedzi nadawane będę punkty w skali od 0 do 4 według klucz:

zdecydowanie się zgadzam – 4 pkt

raczej się zgadzam – 3 pkt.

trudno powiedzieć – 2 pkt.

raczej się nie zgadzam – 1 pkt.

zdecydowanie się nie zgadzam – 0 pkt.

Średnia punktów będzie stanowiła o wyniku oceny motywacji.

IV. Ocena kandydatów i procedura odwoławcza

1. Punkty uzyskane w wyniku weryfikacji kryteriów opisanych w pkt. III zostaną do siebie dodane,
a ich suma będzie stanowiła o wyniku rekrutacji. Kandydat będzie mógł zdobyć maksymalnie 15 pkt. Uczniowie z największa liczną punktów zostaną zakwalifikowani do projektu i wpisani na listy rankingowe. Osoby pozostałe zostaną wpisane na listy rezerwowe.

2. Ocena kandydatów zostanie dokonana przez organizację wysyłającą i zamieszczona na protokole, stanowiącym załącznik 2 do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą.

3. Ocena niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z rekrutacji zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy rankingowej i rezerwowej na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

4. Lista rankingowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnych odwołań.

5. Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku zwolnienia się w nim miejsca. Dobór do projektu osób z listy rezerwowej będzie następował w kolejności wg. ilości uzyskanych punktów.

6. Osoby niezakwalifikowane do projektu mają prawo złożyć odwołanie w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

7. Odwołanie wraz z uzasadnieniem winno być złożone pisemnie do koordynatora projektu.

8. Po złożeniu odwołania koordynator projektu winien ponownie rozpatrzyć zgłoszenie kandydata
w terminie 3 dni od przyjęcia odwołania i w przypadku stwierdzenia zasadności odwołania ogłosić niezwłocznie ostateczną listę rankingową i rezerwową.

V. Procedura w przypadku niepowodzenia rekrutacji i nabory dodatkowe

1. W razie niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w danej grupie zawodowej organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru i/lub zmiany liczby uczniów na poszczególnych kierunkach zawodowych w porozumieniu z organizacją przyjmującą.

2. Nabór dodatkowy może być prowadzony w trybie przyspieszonym, tj. bez zachowania terminu min. 2 tygodni przyjmowania zgłoszeń, w dowolnym momencie trwania projektu.

3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku kandydatów o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować zaangażowanie społeczne, sytuacja rodzinna.

§ 4

Wymagane dokumenty

 

1. Na etapie rekrutacji:

a) Formularz zgłoszeniowy,

2. Po zakwalifikowaniu do projektu:

a) deklaracja o stanie zdrowia,

b) Europass-CV w języku angielskim,

c) umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osoba uczącą się, wraz z częścią Warunki ogólne,

d) porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się,

e) zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności, czyli tzw. Karta Jakości Mobilności.

§ 5

Prawa i obowiązki uczestników projektu

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

 1. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu:

-        językowego,

-        kulturowego,

-        pedagogicznego,

     W przypadku nieobecności na ww. zajęciach, uczeń zostanie wykluczony z wyjazdu na staż.

 1. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie pobytu na praktykach zawodowych, jak i po powrocie.
 2. Przygotowania i złożenia wymaganego zapisami umowy z uczestnikiem raportu w systemie Mobility Tool oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów.
 3. Gromadzenia podczas pobytu we Włoszech materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.
 4. Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole oraz podczas pobytu we Włoszech , przestrzegania poleceń opiekuna wyjeżdżającego z uczestnikami.
 5. Odbycia stażu zgodnie z programem praktyk oraz uczestnictwa w realizacji programu kulturowego zagwarantowanego w czasie pobytu we Włoszech.
 6. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, odbywania praktyk zawodowych, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.
 7. Bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających w czasie trwania mobilności. W przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakazów uczestnik zostanie bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie
  i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego wyjazdu.
 8. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

§ 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu
  w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub zaprzestania nauki w szkole.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
  w przypadku gdy:

-        rezygnacja została zgłoszona na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do 5 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny,

-        rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej i organizacja wysyłająca została zawiadomiona w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie może być znana przez uczestnika w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie (dowód) dot. sytuacji ją powodującej (np. zaświadczenie lekarskie).

W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie (z wyłączeniem okoliczności, których mowa w pkt. 2) lub wykluczenia z projektu, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, innych otrzymanych w ramach projektu najpóźniej
  w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w projekcie.

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://www.zsmradziejow.pl.

Radziejów. 28.10.2019


PROPONOWANY PROGRAM POBYTU DLA TECHNIKÓW LOGISTYKÓW

PROPONOWANY PROGRAM POBYTU DLA TECHNIKÓW LOGISTYKÓW

CZAS TRWANIA PRAKTYKI: 4 tygodnie

Dokładny program działań treningowych:

Niedziela 1 tydzień

Przyjazd uczestników i spotkanie powitalne wraz z zestawem informacji ułatwiających adaptację (uczestnicy otrzymują infopack dotyczący miejsca zakwaterowania, transportu w Bolonii, planowanego programu kulturowego, kontaktu z organizacją YouNet ReggioEmilia i mentorem podczas czasu trwania całego projektu)

Zapoznanie ze strukturą miejsca zakwaterowania oraz pokazanie najbliższej okolicy (supermarket, apteka, bankomat)

Kolacja powitalna. Informacje na temat miejsc praktyk, odpowiedzi na ewentualne pytania uczestników projektu

Poniedziałek 1 tydzień

Zapoznanie ze strukturą funkcjonowania YouNet Reggio-Emilia i firmami w których uczniowie odbędą staż. Wizyta w miejscu pracy wraz z opiekunem z organizacji YouNet Reggio-Emilia (zapoznanie z przedsiębiorstwem, opiekunem w miejscu praktyk, zadaniami wykonywanymi przez uczestnika projektu, ustalenie warunków i godzin pracy). Szkolenie w zakresie bhp i p.poż., zapoznanie z obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi, strukturą organizacji firmy, przedmiotem jej działania, formą prawna firmy. Spotkanie z innymi uczestnikami programu

Wtorek 1 tydzień

Organizacja przedsiębiorstwa logistycznego: zapoznanie z zakresem działania, składnikami majątkowymi i podmiotami współpracującymi z firmą.

Środa 1 tydzień

Zapoznanie z obiegiem dokumentów w firmie, obserwacja zasad wypełniania dowodów własnych i obcych.

Czwartek 1 tydzień

Poznanie systemów informatycznych przydatnych w funkcjonowaniu firmy. Zapoznanie się z formami i metodami ewidencji księgowej.

Piątek 1 tydzień

Wykorzystanie technologii komputerowej do przetwarzania danych, sporządzanie dokumentów.

 

Sobota 1 tydzień

Zwiedzanie Reggio Emilia w formie gry miejskiej (uczestnicy otrzymują do wykonania zadania polegające na odnalezieniu najbardziej znanych i charakterystycznych punktów w miejscu pobytu. Gra miejska umożliwia im interakcję z mieszkańcami i możliwość wykorzystania znajomości języków obcych. Na wykonanie zadań uczestnicy mają 1,5 godziny)

Niedziela 1 tydzień

Zaproponowany program kulturowy – Mediolan. Uczestnicy zwiedzą stolicę mody i designu. Zobaczą najważniejsze i najbardziej znane miejsca w mieście – symbol Mediolanu, czyli monumentalną Katedrę Narodzin św. Marii (Duomo), Galerię Wiktora Emanuela II, nazywaną „Salonem Mediolanu”, ze względu na liczne kawiarnie, restauracje i butiki. Uczestnicy ujrzą również teatr La Scala będący jedną z najsłynniejszych scen operowych na całym świecie, Zamek Sforzów oraz kościół św. Maurycego nazywany kaplicą sykstyńską Mediolanu.

 

Poniedziałek 2 tydzień

Obserwacja i sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.

Wtorek 2 tydzień

Obserwacja systemów informatycznych przydatnych do sporządzania zamówień do dostawców i odbiorców.

Środa 2 tydzień

Zapoznanie się ze sposobem przyjmowania zleceń i formami ich opracowywania.

Czwartek 2 tydzień

Obserwacja sposobu doboru środka transportu do realizacji zadania logistycznego.

Piątek 2 tydzień

Poznanie sposobu sporządzania dokumentacji transportowej.

Sobota 2 tydzień

Zaproponowany program kulturowy – Wenecja. Zwiedzanie miasta słynącego z karnawału i festiwalu filmowego. Podczas pobytu w Wenecji zwiedzanie: Bazyliki i Placu św. Marka, Pałacu Dożów, kościoła San Giorgio Maggiore, Palazzo Grassi, Synagogi Hiszpańskiej, Włoskiej, wejście na most Westchnień, most Rialto oraz wieżę zegarową.

Zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem, obiad oraz czas wolny.

Niedziela 2 tydzień

Realizacja zaproponowanego programu kulturowego.

Poniedziałek 3 tydzień

Zapoznanie się z zasadami przygotowywania kompleksowej obsługi logistycznej.

Wtorek 3 tydzień

Udział w przygotowywaniu oferty usługi logistycznej.

Środa 3 tydzień

Udział w przygotowywaniu harmonogramu czynności związanych z usługami logistycznymi.  

Czwartek 3 tydzień

Zapoznanie z zasadami bhp w magazynie. Zapoznanie z obrotem towarów i harmonogramem dostaw, z formami składowania towarów w magazynie.

 

Piątek 3 tydzień

Zapoznanie i obserwacja zasad przemieszczania przesyłek w magazynie i organizowania czynności dodatkowych.

Sobota 3 tydzień

Realizacja zaproponowanego programu kulturowego.

Niedziela 3 tydzień

Realizacja zaproponowanego programu kulturowego.

Poniedziałek 4 tydzień

Poznanie rodzajów regałów w magazynie, miejsc składowania towarów.

Wtorek 4 tydzień

Obserwacja obsługi zamówienia. Obserwacja odbioru przesyłek od nadawcy.

Środa

Obserwacja organizacji gospodarki opakowaniami w magazynie. Rozpoznawanie rodzaju opakowania, organizacja i realizacja recyklingu.

 

Czwartek 4 tydzień

Dobieranie opakowania i przygotowywanie towaru do dystrybucji.

 

Piątek 4 tydzień

Nadawanie przesyłek do przewozu wraz z przygotowana dokumentacją transportową.

Oficjalne pożegnanie grupy oraz wręczenie certyfikatów. Ewaluacja działań.

Sobota 4 tydzień

Wyjazd do Polski

PROPONOWANE MIEJSCA STAŻY

List of vocational training placements that have have expressed interest to provide vocational training in the field ofin the field of Logistics:

1.Artoni Trasporti spa.– Via Romania, 22 - 42124 - Reggio Emilia– Tel: 0522 369111 –VAT 2248020352- http://www.artoni.com/

With over 13,000 corporate customers, 7 million deliveries a year, a network of 70 domestic branches, "Artoni" is one of the most important Italian companies in the field of transport and logistics engineering and management. The company guarantees a wide range of services for national and international transport, design and manufacture of logistics and supply chain management solutions.

2.Trasporti Integrati E Logistica S.R.L. Servizi E Management Til S.R.L.– Viale Trento Trieste 13 - 42124 Reggio Nell'Emilia (RE) – Tel: 0522 927658 –VAT 1808020356- http://www.til.it

Since 1999, "TIL" has been the leader in the rent of electric vehicles in Italy. It works in private and public rental of vehicles, also for older people and people with disabilities.

3.Tnt Global Express– Via Luigi Barchi,7 - 42124 Sesso (RE)– Tel: 0522 921738 –VAT 9399880153- http://www.tnt.it

TNT is one of the world’s largest express delivery companies. On a daily basis, TNT Express delivers close to one million consignments ranging from documents and parcels to palletised freight. The company offers road and air delivery services in Europe, the Middle East and Africa, Asia-Pacific and the Americas.

4.Emilcargo Reggio, S.r.l.– Via Gramsci 24 42124 REGGIO EMILIA (RE)– Tel: 0522 232533 –VAT 2054700352- http://www.emilcargore.com

"Emilcargo Reggio" takes care of transport and freight forwarding with highly efficient performance. Their strength lies in providing a service based on safety and punctuality, thanks to the integrated logistics system together with the electronic transmission of shipping documents and the tracking of goods. Experience, reliability and flexibility make easier air, maritime and land transport.

5. IL MONDO DELLE OCCASIONI - Via De Gandolfi 8/A, 40128 Bologna (BO) – Tel: +39 051 359484 - http://www.ilmondodelleoccasioni.com/

A young, dynamic and intercultural place. A large stock of used open to the public where there are items for home, furniture, clothing, books and many vintage design items.

6. COSE D’ALTRE CASE - Via della Beverara 10, 40131 Bologna (BO) - Tel: +39 051 6351103 - Fax: +39 051 6341282 - VAT: 02974161206 - http://www.cosedaltrecase.it/

It’s the biggest second-hand shop in Italy covering the 2600 m2 of selling space. Offers clothing, house furnishings, collectibles and vintage items. Since 2005 it operates also in Modena as a second branch. The company currently employs 26 people and plans to open new selling points in Italy.

7.MY LOG SRL-OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI- via Cesare Battisti 44, 40054 Budrio (BO)- Tel: + 39 051 6930711- VAT: IT09107020969 -http://www.officineortopedicherizzoli.it/it/

Since 1896 Officine Ortopediche Rizzoli it has been a symbol of excellence and innovation in the orthopedics and rehabilitation sector in Italy.It has branches in many cities in Italy and, in Bologna, is located the warehouse where there is kept all the material connected to the medical products. Officine Ortopediche Rizzoli in Bologna is in charge of freighting the goods to the other branches.

8. MY LOGsrl- Interporto Di Bologna - Blocco 6.3, 40010 Bentivoglio (BO) - Tel: + 39 051 6466060 –Fax: +39 051 3764195 – VAT: 02624321200 - http://www.mylog.it/

My log is a specialized enterprise in logistical services for the industrial sector (B2B) and for the ecommerce sector (B2C). My Log offers a wide range of services, for example: the management “ in House” of the warehouses for finished products and components.

9. GLOBAL SERVICES-Via dei Lombardi 7/B, 40069 Zola Predosa (Bo)- Tel: +39 051 6193009- Fax: 051 6195842 – VAT: 01982001206http://www.global-services.it/web/

Global Service was born in 1999 as ideal partner for the industry in the supply of services, components and technical solutions. The main mission for Global Services is to meet the specific needs of customers.

10. EXECUTIVE SERVICE– Via Antonio Meucci, 24/i/2, 40024 Castel San Pietro Terme(BO) - Tel: +39 051 9923611 – VAT: 03832610376 - http://exe.it/

Executive Service has been operating successfully since 1988 in the Information Technology sector by providing a series of wide-ranging services and specialization, in addition to the traditional marketing of hardware and software. They rent and sale hardware, software, printers, spare parts and provision of all the consumables (always available at their warehouse) with disposal included.

PROPONOWANY PROGRAM POBYTU DLA TECHNIKÓW INFORMATYKI

PROPONOWANY PROGRAM POBYTU DLA TECHNIKÓW INFORMATYKI

CZAS TRWANIA PRAKTYKI: 4 tygodnie

Dokładny program działań treningowych:

Niedziela 1 tydzień

Przyjazd uczestników i spotkanie powitalne wraz z zestawem informacji ułatwiających adaptację (uczestnicy otrzymują infopack dotyczący miejsca zakwaterowania, transportu w Bolonii, planowanego programu kulturowego, kontaktu z organizacją YouNet Reggio-Emilia i mentorem podczas czasu trwania całego projektu)

Zapoznanie ze strukturą miejsca zakwaterowania oraz pokazanie najbliższej okolicy (supermarket, apteka, bankomat)

Kolacja powitalna. Informacje na temat miejsc praktyk, odpowiedzi na ewentualne pytania uczestników projektu

Poniedziałek 1 tydzień

Zapoznanie ze strukturą funkcjonowania YouNet Reggio-Emilia i firmami w których uczniowie odbędą staż. Wizyta w miejscu pracy wraz z opiekunem z organizacji YouNet Reggio-Emilia (zapoznanie z przedsiębiorstwem, opiekunem w miejscu praktyk, zadaniami wykonywanymi przez uczestnika projektu, ustalenie warunków i godzin pracy). Zapoznanie ze strukturą organizacyjną firmy. Poznanie obowiązujących przepisów i regulaminów wewnątrzzakładowych, przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Spotkanie z innymi uczestnikami programu

Wtorek 1 tydzień

Organizowanie stanowiska informatycznego zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Środa 1 tydzień

Rozpoznawanie symboli graficznych i oznaczeń podzespołów komputerowych. Rozróżnianie parametrów sprzętu komputerowego.

Czwartek 1 tydzień

Odczytywanie dokumentacji technicznej urządzeń techniki komputerowej. Montowanie komputera osobistego z podzespołów.

Piątek 1 tydzień

Instalacja i aktualizacja systemów operacyjnych i aplikacji

Sobota 1 tydzień

Zwiedzanie Reggio Emilia w formie gry miejskiej (uczestnicy otrzymują do wykonania zadania polegające na odnalezieniu najbardziej znanych i charakterystycznych punktów w miejscu pobytu. Gra miejska umożliwia im interakcję z mieszkańcami i możliwość wykorzystania znajomości języków obcych. Na wykonanie zadań uczestnicy mają 1,5 godziny)

Niedziela 1 tydzień

Zaproponowany program kulturowy – Mediolan. Uczestnicy zwiedzą stolicę mody i designu. Zobaczą najważniejsze i najbardziej znane miejsca w mieście – symbol Mediolanu, czyli monumentalną Katedrę Narodzin św. Marii (Duomo), Galerię Wiktora Emanuela II, nazywaną „Salonem Mediolanu”, ze względu na liczne kawiarnie, restauracje i butiki. Uczestnicy ujrzą również teatr La Scala będący jedną z najsłynniejszych scen operowych na całym świecie, Zamek Sforzów oraz kościół św. Maurycego nazywany kaplicą sykstyńską Mediolanu.

 

Poniedziałek 2 tydzień

Instalacja i konfiguracja sterowników urządzeń

Wtorek 2 tydzień

Konfiguracja urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

Środa 2 tydzień

Dobieranie i wymiana materiałów eksploatacyjnych urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

 

Czwartek 2 tydzień

Lokalizowanie oraz usuwanie uszkodzeń sprzętowych podzespołów komputera osobistego

Piątek 2 tydzień

Lokalizowanie oraz usuwanie uszkodzeń sprzętowych podzespołów komputera osobistego

Sobota 2 tydzień

Zaproponowany program kulturowy – Wenecja. Zwiedzanie miasta słynącego z karnawału i festiwalu filmowego. Podczas pobytu w Wenecji zwiedzanie: Bazyliki i Placu św. Marka, Pałacu Dożów, kościoła San Giorgio Maggiore, Palazzo Grassi, Synagogi Hiszpańskiej, Włoskiej, wejście na most Westchnień, most Rialto oraz wieżę zegarową. Zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem, obiad oraz czas wolny.

 

Niedziela 2 tydzień

Realizacja zaproponowanego programu kulturowego.

Poniedziałek 3 tydzień

Lokalizowanie oraz usuwanie usterek systemu operacyjnego i aplikacji

Wtorek 3 tydzień

Instalowanie sieciowych systemów operacyjnych

Środa 3 tydzień

Stosowanie zabezpieczeń sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego

Czwartek 3 tydzień

Lokalizowanie i usuwanie przyczyn wadliwego działania systemów sieciowych

Piątek3 tydzień

Tworzenie, konfiguracja i kontrola bazy danych

Sobota 3 tydzień

Realizacja zaproponowanego programu kulturowego.

Niedziela 3 tydzień

Realizacja zaproponowanego programu kulturowego.

Poniedziałek 4 tydzień

Metody ataków sieciowych. Rodzaje oprogramowania zabezpieczającego zasoby sieciowe

Wtorek 4 tydzień

Zabezpieczanie komputerów przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych

Środa 4 tydzień

Stosowanie skryptów wykonywanych po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych.

Czwartek 4 tydzień

Wykorzystywanie języków programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera

Piątek 4 tydzień

Testowanie tworzonej aplikacji i modyfikowanie jej kodu źródłowego Oficjalne pożegnanie grupy oraz wręczenie certyfikatów. Ewaluacja działań.

Sobota 4 tydzień

Wyjazd do Polski

PROPONOWANE MIEJSCA STAŻY:

List of vocational training placements that have have expressed interest to provide vocational training in the field ofin the field of IT :

1. Pico srl– - Via della Costituzione, 29 42124 Reggio Emilia -- Tel: +39 0522 512332 Fax: +39 0522 5110610522 083163 -VAT: OO746820356 –- http://www.pico.it/

Products and ICT solutions distributor, it has also a specialization in the areas of graphic arts, digital publishing and web solutions. Starting from the world of graphics, the company has gradually diversified its skills coming to embrace products and solutions ranging from software to hardware.

2. Leonardo Ausilionline S.r.l.– Via Alfred Bernhard Nobel,88-42124 (RE)- Tel: 0522 9237700522 083163 VAT: O1795770351 –- http://www.leonardoausili.com/

Leonardo Ausilionline is a company that provides computer assistance. Its multidisciplinary team, in

addition to the sale of the product, offers advice, training and assistance. The company aims to offer a

service that can accompany the client in his choice and use of computers and educational softwares, aids

for augmentative and alternative communication and environmental control systems.

3. Zanazi&Partners– Via Giardini, 45 41124 MODENA - Italy- Tel: 0522 5123320522 083163 -VAT: 3141870364 –- http://www.zanasi-alessandro.eu/

Founded in 2006, Zanasi & Partners is a security research and advisory company active in the EU and MENA

areas. Z&P serves its customers by focusing on technology solutions. Its main clients are national and

international public institutions – including LEAs and intelligence agencies – and leading technology

companies.

4. Crovi Consulting Srl– Crovi Consulting Srl- via Martiri di Cervarolo 42, 42122 Reggio Emilia–Tel: 0522 0831630522 083163 -VAT: 02555860358 –- http://www.croviconsulting.com/

Crovi Consulting is an agency that shares clear ideas able to bring visibility to the client’s brand with marketing plans and communications tailored to his specific needs. It takes care of the brands’ communication potential in order to create effective promotional campaigns.

5. MarcoIM Evolution s.r.l.– Via Paradisi, 1/1 42121 Reggio Emilia- Tel: 0522 18402150522 083163 -VAT: 3723690750 –- http://www.imevolution.it

“IM Evolution” is a company founded by enthusiasts and network professionals who have worked for years

in the field of Search Engine Marketing, with the only purpose of giving visibility on search engines to

clients’ websites. Its experience and its update on the best techniques and the most effective marketing

and communication strategies have allowed the company to obtain good results, also confirmed by the

trust of their customers. IM Evolution takes care of visibility projects tailored to each company, to improve

quality and increase traffic and productivity of the website.

PROPONOWANY PROGRAM POBYTU DLA TECHNIKÓW USŁUG FRYZJERSKICH

PROPONOWANY PROGRAM POBYTU DLA TECHNIKÓW USŁUG FRYZJERSKICH

CZAS TRWANIA PRAKTYKI: 4 tygodnie

Dokładny program działań treningowych:

Niedziela 1 tydzień

Przyjazd uczestników i spotkanie powitalne wraz z zestawem informacji ułatwiających adaptację (uczestnicy otrzymują infopack dotyczący miejsca zakwaterowania, transportu w Bolonii, planowanego programu kulturowego, kontaktu z organizacją YouNet Reggio-Emilia i mentorem podczas czasu trwania całego projektu)

Zapoznanie ze strukturą miejsca zakwaterowania oraz pokazanie najbliższej okolicy (supermarket, apteka, bankomat)

Kolacja powitalna. Informacje na temat miejsc praktyk, odpowiedzi na ewentualne pytania uczestników projektu

 

Poniedziałek 1 tydzień

Zapoznanie ze strukturą funkcjonowania YouNet Reggio-Emilia i firmami w których uczniowie odbędą staż. Wizyta w miejscu pracy wraz z opiekunem z organizacji YouNet Reggio-Emilia (zapoznanie z przedsiębiorstwem, opiekunem w miejscu praktyk, zadaniami wykonywanymi przez uczestnika projektu, ustalenie warunków i godzin pracy). Przeszkolenie w zakresie bhp i p.poż. Spotkanie z innymi uczestnikami programu

Wtorek 1 tydzień

Organizowanie i wyposażenie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii

Środa 1 tydzień

Wykonywanie dezynfekcji sprzętu i stanowiska pracy. Przygotowywanie klienta do zabiegu.

 

Czwartek 1 tydzień

Diagnozowanie stanu włosów i skóry głowy. Dobieranie metod i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy.

Piątek 1 tydzień

Dobieranie i stosowanie środków do pielęgnacji i regeneracji włosów. Stosowanie aparatury do zabiegów pielęgnacyjnych.

Sobota 1 tydzień

Zwiedzanie Reggio Emilia w formie gry miejskiej (uczestnicy otrzymują do wykonania zadania polegające na odnalezieniu najbardziej znanych i charakterystycznych punktów w miejscu pobytu. Gra miejska umożliwia im interakcję z mieszkańcami i możliwość wykorzystania znajomości języków obcych. Na wykonanie zadań uczestnicy mają 1,5 godziny)

Niedziela 1 tydzień

Zaproponowany program kulturowy – Mediolan. Uczestnicy zwiedzą stolicę mody i designu. Zobaczą najważniejsze i najbardziej znane miejsca w mieście – symbol Mediolanu, czyli monumentalną Katedrę Narodzin św. Marii (Duomo), Galerię Wiktora Emanuela II, nazywaną „Salonem Mediolanu”, ze względu na liczne kawiarnie, restauracje i butiki. Uczestnicy ujrzą również teatr La Scala będący jedną z najsłynniejszych scen operowych na całym świecie, Zamek Sforzów oraz kościół św. Maurycego nazywany kaplicą sykstyńską Mediolanu.

Poniedziałek 2 tydzień

Wykonywanie zabiegów mycia włosów i skóry głowy z uwzględnieniem różnych technik masażu, stanu włosów i skóry.

Wtorek 2 tydzień

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych z uwzględnieniem różnych technik masażu, stanu włosów i skóry.

Środa 2 tydzień

Dobieranie technik ondulowania chemicznego włosów do pożądanego efektu. Dobieranie technik prostowania chemicznego do pożądanego efektu.

 

Czwartek 2 tydzień

Wykonywanie strzyżenia włosów: określanie indywidualnych cech urody klienta.

Piątek 2 tydzień

Dobieranie sprzętu fryzjerskiego do strzyżenia damskiego. Dobieranie sprzętu fryzjerskiego zależnie od wybranej techniki, metody i sposobu.

Sobota 2 tydzień

Zaproponowany program kulturowy – Wenecja. Zwiedzanie miasta słynącego z karnawału i festiwalu filmowego. Podczas pobytu w Wenecji zwiedzanie: Bazyliki i Placu św. Marka, Pałacu Dożów, kościoła San Giorgio Maggiore, Palazzo Grassi, Synagogi Hiszpańskiej, Włoskiej, wejście na most Westchnień, most Rialto oraz wieżę zegarową. Zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem, obiad oraz czas wolny.

 

Niedziela 2 tydzień

Realizacja zaproponowanego programu kulturowego.

Poniedziałek 3 tydzień

Dobieranie sprzętu fryzjerskiego do strzyżenia męskiego. Dobieranie sprzętu fryzjerskiego zależnie od wybranej techniki, metody i sposobu.

Wtorek 3 tydzień

Ustalanie kolejności wykonania zabiegu strzyżenia. Przestrzeganie zasad podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury.

Środa 3 tydzień

Wykonywanie strzyżenia włosów damskich, męskich i dziecięcych.

Czwartek 3 tydzień

Wykonywanie fryzur okolicznościowych.

Piątek 3 tydzień

Modelowanie włosów krótkich i długich. Dobieranie preparatów do stylingu.

Sobota 3 tydzień

Realizacja zaproponowanego programu kulturowego.

Niedziela 3 tydzień

Realizacja zaproponowanego programu kulturowego.

 

Poniedziałek 4 tydzień

Planowanie zabiegu koloryzacji i rozjaśniania włosów.

Wtorek 4 tydzień

Przygotowanie klienta do farbowania włosów. Przygotowywanie środka barwiącego. Dobieranie emulsji o odpowiednim stężeniu do uzyskania pożądanego koloru włosów.

Środa 4 tydzień

Szacowanie potrzebnej ilości preparatu do koloryzacji, na podstawie długości, grubości i struktury włosów. Sporządzanie mieszaniny preparatów do rozjaśniania i koloryzacji włosów.

Czwartek 4 tydzień

Wykonywanie zabiegów koloryzacji i rozjaśniania włosów

Piątek 4 tydzień

Dobieranie preparatów do pielęgnacji włosów po chemicznych zabiegach fryzjerskich. Oficjalne pożegnanie grupy oraz wręczenie certyfikatów. Ewaluacja działań.

Sobota 4 tydzień

Wyjazd do Polski

PRZYKŁADOWE MIEJSCA STAŻY:

List of vocational training placements that have have expressed interest to provide vocational training in the field ofin the field of Hairstylist:

1. ZeoBaldi Parrucchieri- Viale Monte Grappa, 5/b 42121 Reggio Emilia– Tel: +39 0522 44229– VAT: 02392480352 - www.zeobaldi.com "ZeoBaldiParrucchieri", a Kérastase salon, offers a unique experience that includes a diagnosis of hair and sclap and a specific treatment at home through the use ofKérastase products.This in order to ensure that hair will be visibly healthier andbrighter.

2. Viola Parrucchier- Via Guido Franzini, 2, 42123 Reggio nell'Emilia RE– Tel: +39 0522 322878– VAT:0000000 - http://www.violaparrucchieri.it "The work of the group "Viola" is dedicated to the beauty of every woman's hair. They offer various kinds of services in all their 6 different shops in Reggio Emilia, from simple cut to ceremony preparation.

3. A.N.A.M Scuola Parrucchieri- Via Brigata Reggio, 22/B 42124 Reggio Emilia– Tel: +39 0522 304072– VAT: 0165261035 - www.formhair.com "A.N.A.M." was founded in 1962 by a group of hairdressers of Reggio Emilia and its province. It aims to develop technically and professionally the associates, to promote the exchange of technical and professional experiences, to train collaborators and future hair stylists through programs in line with the new standards and requirements dictated by the world of work.

4. Hair Spa Reggio Emilia Di Leoni Annalisa- Via Quarto Camurri, 2, 42124 Reggio nell'Emilia RE– Tel: +39 0522 306501– VAT: 02681790354 http://www.hairspareggioemilia.it "Hair SPA Reggio Emilia" is an hairdresser salon located in Reggio Emilia, with professionals who can take care of hair's health of both men and women. A qualified and talented staff will recommend the best solution for every need, creating original and personalized hairstyles for both him and her. line with the new standards and requirements dictated by the world of work.

5. AVEDA MEC- Via Emilia Santo Stefano, 23a, 42121 Reggio nell'Emilia– Tel: +39 0522 432995– VAT: 02681790354 - http://www.avedamecreggioemilia.com "AVEDA MEC" was born in 2012 in close cooperation with Aveda, company famous globally for its wide range of products made of flowers and plants. The owners are particularly committed to offer to the client a unique experience.

PROPONOWANY PROGRAM POBYTU DLA ZAWODU MONTER ZABUDOWY i ROBÓT WYKOŃCZEŃOWYCH W BUDOWNICTWIE Cz. II

Description 2:

The construction company works in this field since 2002 and provides his clients with expertise, availability and above all quality.

They are always committed in providing the best service, especially in terms of renovation and innovation, with a personalized service.

Their services are: planning and construction, renovations of roofs, civil roofing, insulation and waterproofing.

In order to offer a complete service they make informative inspections, during which they collect important informations, useful for the drafting of projects.

Company name 3: Melnicki Grzegorz

Address 3: viale Zagabria 22 - 40127 Bologna Contact 3: tel. 335 5817766

Description 3:

Company operates in the following fields:

Design - building practices Renovation of houses and apartments

Renovation of bathrooms and kitchens

Flooring and parquet Whitewashing and painting

Electrical and thermohydraulic system

PROPONOWANY PROGRAM POBYTU DLA ZAWODU MONTER ZABUDOWY i ROBÓT WYKOŃCZEŃOWYCH W BUDOWNICTWIE

PROPONOWANY PROGRAM POBYTU DLA ZAWODU MONTER ZABUDOWY i ROBÓT WYKOŃCZEŃOWYCH W BUDOWNICTWIE

CZAS TRWANIA PRAKTYKI: 4 tygodnie

Dokładny program działań treningowych:

Niedziela 1 tydzień

Przyjazd uczestników i spotkanie powitalne wraz z zestawem informacji ułatwiających adaptację (uczestnicy otrzymują infopack dotyczący miejsca zakwaterowania, transportu w Bolonii, planowanego programu kulturowego, kontaktu z organizacją IFOM i mentorem podczas czasu trwania całego projektu)

Zapoznanie ze strukturą miejsca zakwaterowania oraz pokazanie najbliższej okolicy (supermarket, apteka, bankomat)

Kolacja powitalna. Informacje na temat miejsc praktyk, odpowiedzi na ewentualne pytania uczestników projektu

 

Poniedziałek 1 tydzień

Zapoznanie ze strukturą funkcjonowania IFOM i firmami w których uczniowie odbędą staż. Wizyta w miejscu pracy wraz z opiekunem z organizacji IFOM (zapoznanie z przedsiębiorstwem, opiekunem w miejscu praktyk, zadaniami wykonywanymi przez uczestnika projektu, ustalenie warunków i godzin pracy). Przeszkolenie w zakresie bhp i p.poż. Zapoznanie z obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi, strukturą organizacji firmy, przedmiotem jej działania, formą prawną firmy. Spotkanie z innymi uczestnikami programu

Wtorek 1 tydzień

Organizowanie stanowiska pracy montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

 

Środa 1 tydzień

Rozróżnianie rodzajów izolacji stosowanych w systemach suchej zabudowy oraz określanie sposobów ich wykonywania. Posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu systemów suchej zabudowy.

Czwartek 1 tydzień

Dobieranie i przygotowywanie materiałów do montażu ścian działowych, okładzin, sufitów oraz innych konstrukcji w systemach suchej zabudowy.

Dobieranie narzędzi oraz sprzętu do montażu systemów suchej zabudowy. Wyznaczanie miejsca montażu elementów suchej zabudowy.

Piątek 1 tydzień

Dobieranie technik montażu elementów suchej zabudowy. Wykonywanie ścian działowych, okładzin, sufitów oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy.

Sobota 1 tydzień

Zwiedzanie Reggio Emilia w formie gry miejskiej (uczestnicy otrzymują do wykonania zadania polegające na odnalezieniu najbardziej znanych i charakterystycznych punktów w miejscu pobytu. Gra miejska umożliwia im interakcję z mieszkańcami i możliwość wykorzystania znajomości języków obcych. Na wykonanie zadań uczestnicy mają 1,5 godziny)

Niedziela 1 tydzień

Zaproponowany program kulturowy – Mediolan. Uczestnicy zwiedzą stolicę mody i designu. Zobaczą najważniejsze i najbardziej znane miejsca w mieście – symbol Mediolanu, czyli monumentalną Katedrę Narodzin św. Marii (Duomo), Galerię Wiktora Emanuela II, nazywaną „Salonem Mediolanu”, ze względu na liczne kawiarnie, restauracje i butiki. Uczestnicy ujrzą również teatr La Scala będący jedną z najsłynniejszych scen operowych na całym świecie, Zamek Sforzów oraz kościół św. Maurycego nazywany kaplicą sykstyńską Mediolanu.

Poniedziałek 2 tydzień

Wykonywanie robót związanych z naprawą uszkodzonych elementów wykonanych w systemach suchej zabudowy.

Wtorek 2 tydzień

Wykonywanie robót malarskich:

Posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania robót malarskich.

Środa 2 tydzień

Wykonywanie robót malarskich:

Dobieranie i przygotowywanie materiałów do wykonywania powłok malarskich w określonej technologii.

Czwartek 2 tydzień

Wykonywanie robót malarskich:

Dobieranie technik wykonywania robót malarskich. Dobieranie narzędzi i sprzętu do wykonywania robót malarskich. Przygotowywanie podłoża wykonanego z różnych materiałów do nakładania powłok malarskich.

Piątek 2 tydzień

Wykonywanie powłok malarskich.

Sobota 2 tydzień

Zaproponowany program kulturowy – Wenecja. Zwiedzanie miasta słynącego z karnawału i festiwalu filmowego. Podczas pobytu w Wenecji zwiedzanie: Bazyliki i Placu św. Marka, Pałacu Dożów, kościoła San Giorgio Maggiore, Palazzo Grassi, Synagogi Hiszpańskiej, Włoskiej, wejście na most Westchnień, most Rialto oraz wieżę zegarową. Zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem, obiad oraz czas wolny

Niedziela 2 tydzień

Realizacja zaproponowanego programu kulturowego.

Poniedziałek 3 tydzień

Wykonywanie robót tapeciarskich:

Rozróżnianie rodzajów podłoży pod tapety i określa sposoby ich przygotowywania.

Wtorek 3 tydzień

Wykonywanie robót tapeciarskich:

Posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót tapeciarskich.

Środa 3 tydzień

Wykonywanie robót tapeciarskich:

Rozpoznawanie rodzajów uszkodzeń tapet i określanie sposobów ich naprawy. Wykonywanie prac związanych z naprawą i renowacją tapet.

Czwartek 3 tydzień

Wykonywanie robót posadzkarskich:

Rozróżnianie rodzajów materiałów posadzkarskich, określanie ich właściwości i zastosowania. Dobieranie narzędzi i sprzętu do wykonywania robót posadzkarskich.

Piątek 3 tydzień

Wykonywanie robót posadzkarskich:

Przygotowywanie podłoża do wykonywania posadzek z różnych materiałów. Wykonywanie warstw izolacyjnych podłóg. Wykonywanie posadzkek z różnych materiałów.

Sobota 3 tydzień

Realizacja zaproponowanego programu kulturowego.

Niedziela 3 tydzień

Realizacja zaproponowanego programu kulturowego.

Poniedziałek 4 tydzień

Wykonywanie robót posadzkarskich:

Rozpoznawanie rodzajów uszkodzeń posadzek i dobieranie sposobów ich naprawy. Wykonywanie prac związanych z konserwacją i naprawą posadzek.

Wtorek 4 tydzień

Wykonywanie robót posadzkarskich:

Kontrolowanie jakości robót posadzkarskich. Wykonywanie obmiaru robót posadzkarskich.

Środa 4 tydzień

Wykonywanie robót okładzinowych:

Posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót okładzinowych. Sporządzanie przedmiar robót okładzinowych

Czwartek 4 tydzień

Wykonywanie robót okładzinowych:

Dobieranie i przygotowywanie materiałów do wykonywania robót okładzinowych. Wykonywanie okładzin z różnych materiałów.

Piątek 4 tydzień

Wykonywanie robót okładzinowych:

Rozpoznawanie rodzajów uszkodzeń okładzin i określanie sposobów ich naprawy. Wykonywanie prac związanych z konserwacją i naprawą okładzin wykonanych z różnych materiałów.

Oficjalne pożegnanie grupy oraz wręczenie certyfikatów. Ewaluacja działań.

Sobota 4 tydzień

Wyjazd do Polski

PROPONOWANE MIEJSCA STAŻY:

List of vocational training placements in the field of builders:

Company name 1: Elleffe

Address 1: Via Mazzini, 7, 40137 Bologna (BO); Via Mazabotto, 15, Quarto Inferiore (BO)

Contact 1: Tel: +39 051 6056697 - http://www.elleffe.org/

Description 1:

Elleffe operates in the following fields:

Design - building practices

Renovation of houses and apartments

Renovation of bathrooms and kitchens

Flooring and parquet

Whitewashing and painting

Electrical and thermohydraulic system

Thermal and acoustic insulation Eliminating infiltration and moisture

New civil and commercial construction.

They have also developed, thanks to their extensive experience in this field, outstanding expertise in the field ofenergy saving, anti-seismic technology and provide assistance to obtain tax relief.

Company name 2: Casabella costruzioni di Losco Ralph Address 2: Viale Roma 11, 40139 Bologna (BO) Contact 2: Tel: +39 377 1520819

Wyniki rekrutacji na staże

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie”

 

KIERUNEK – TECHNIK LOGISTYK
lp. imię i nazwisko liczba uzyskanych punktów
Mateusz Caban 14
Paulina Torzewska 10
Natalia Janiak 9
Kacper Lewandowski 9
Andżelika Olszewska 9
Adrian Szatkowski 9
Anna Zielińska 8,75
Oliwia Chojnicka 8
Magdalena Wadelska 8
Michał Żywiczka 8
Aleksandra Rutkowska 7
Kacper Stolarski 7
Nikola Wronkowska 7
Wysimirska Wiktoria 7
Sylwia Zientara 7
KIERUNEK – TECHNIK INFORMATYK
lp. imię i nazwisko liczba uzyskanych punktów
Julian Świerczyński 10
Tomasz Krygier 9
Adam Linowiecki 9
Kacper Sawiński 9
Damian Lewandowski 6
KIERUNEK – FRYZJER
lp. imię i nazwisko liczba uzyskanych punktów
Kinga Banaszkiewicz 9
Wiktoria Błachowiak 7
Natalia Kołodziejczyk 7
Patrycja Radzanowska 7
Aleksandra Sztuba 7
KIERUNEK – MONTER ZABUDOWY
lp. imię i nazwisko liczba uzyskanych punktów
Gracjan Erber 10
Damian Grobelski 10
Dominik Prus 8
Mateusz Bruzda 7
Leon Jesiołowski 7

 

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW DO PROJEKTU

„Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie”

KIERUNEK – TECHNIK LOGISTYK
lp. imię i nazwisko liczba uzyskanych punktów
Jakub Suski 7
Patryk Panfil 6,5
KIERUNEK – TECHNIK INFORMATYK
lp. imię i nazwisko liczba uzyskanych punktów
Niespodziński Damian 6
KIERUNEK – FRYZJER
lp. imię i nazwisko liczba uzyskanych punktów
Ostrowska Kinga 6
KIERUNEK – MONTER SUCHEJ ZABUDOWY
lp. imię i nazwisko liczba uzyskanych punktów
Górzyński Dariusz 5

LISTA KANDYDATÓW ODRZUCONYCH

lp. imię i nazwisko
1. Sebastian Płoszaj
2. Wojciech Siarkowski
3. Paweł Górski

INFORMUJEMY, IŻ KANDYDACI, KTÓRZY NIE ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PROJEKTU I MAJĄ ZASTRZEŻENIE CO DO WYNIKÓW REKRUTACJI,
MOGĄ ZŁOŻYĆ ODWOŁANIE W TERMINIE 3 DNI OD OGŁOSZENIA WYNIKÓW, TJ. DO DNIA 25.11.2019

ODWOŁANIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA PIŚMIE
WRAZ Z UZASADNIENIEM DO KOORDYNATORA PROJEKTU – PANI AGNIESZKI GÓRCZYŃSKIEJ

ODWOŁANIA ZOSTANĄ ROZSTRZYGNIĘTE DO DNIA 28.11.2019

PO ROZSTRZYGNIECIU ODWOŁAŃ LISTA RANKINGOWA MOŻE ZOSTAĆ ZAKTUALIZOWANA

Reggio Emilia - informacje o pobycie

PODSTAWOWE INFORMACJE O POBYCIE W REGGIO EMILIA

1. Lokalizacja i podstawowe informacje o mieście - uczniowie będą zakwaterowani w Reggio Emilia, pod adresem Residence Palazzo del Carbone, Via del Carbone 3, 42121 Reggio Emilia. Ze względu na wąskie uliczki autokar nie dojeżdża na miejsce, ale można zaparkować w pobliżu na Piazzale Roversi.

Budynek Residence Palazzo del Carbone, składa się z 2 i 3- pokojowych apartamentów. Każdy z nich ma dostęp do kuchni iłazienki. W każdym z apartamentów znajduje się pralka, a w kuchni potrzebne sprzęty do przygotowania posiłków.

W ośrodku jest wifi.

Po przyjeździe uczniów i ich zakwaterowaniu uczniom zostanie przekazany regulamin pobytu w rezydencji oraz uczniowie zostaną oprowadzeni po najbliższej okolicy w celu poznania najważniejszych punktów w mieście, tj. dowiedzą się gdzie znajdują się m.in. apteka, sklepy, restauracje. Również w pierwszych dniach pobytu zostanie zorganizowana Gra Miejska w Reggio Emilia, podczas której uczniowie poznają zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej i topografię miasta.

Uczniowie otrzymają Info-Packi, czyli podstawowe informacje o mieście i okolicy. Zarówno uczniowie, jak
i opiekunowie powinni też zostać zapoznani z Vademecami odbywania mobilności.

 

2. Posiłki- uczniowie będą mieć opłacone kolacje. Od partnera dostaną ponadto na każdy tydzień pobytu 50 € na osobę (razem 200 € w okresie miesięcznego pobytu) na swoje wydatki żywieniowe (np. zakupy śniadaniowe). Opiekunowie również dostaną tą tygodniówkę. Uczniowie i opiekunowie powinni otrzymać też dodatkowo kieszonkowe ze strony szkoły. Zatem śniadania i ewentualny obiad/lunch uczniowie i opiekunowie przygotowują sobie sami. Sklepy, gdzie można kupić artykuły żywnościowe są blisko budynku zakwaterowania uczniów. Trzeba tylko uprzedzić uczniów by kupowali w marketach, bo małe sklepiki są bardzo drogie. W budynku,
w apartamentach, w których będą zakwaterowani, są kuchnie, wyposażone w odpowiednie sprzęty: kuchenkę, lodówkę, garnki, talerze, sztućce itp., więc bez problemu mogą samodzielnie przygotowywać posiłki.

Kolacje są organizowane zazwyczaj blisko miejsca zakwaterowania uczniów, w lokalnej knajpce/ restauracji. Jest to pierwsze albo drugie danie. Z tym, że pierwsze danie we Włoszech to makaron, Ravioli, Lasagne. Drugie danie to mięso/ravioli lub pizza. Zazwyczaj na początku tygodnia uczniowie wraz z opiekunem ze strony partnera wspólnie ustalają menu na cały tydzień. Kolacje we Włoszech wydawane są między 19.00 a 23.00.

Jeśli chodzi o śniadania to uczniowie mogą również jeść je w pobliskich kawiarniach/barach blisko miejsca, gdzie są zakwaterowani, tak jak czynią to Włosi. Jedzą wtedy typowo włoskie śniadania, czyli słodki rogalik, ewentualnie słoną bułkę/mini pizzę i piją kawę albo herbatę. Ceny takich śniadań to około 3-5 € (kawa 1 €, rogalik 1 €, kanapka 3 €).

3. Dojazdy na praktyki - uczniowie i opiekunowie otrzymują bilety na transport lokalny (bilety miesięczne lub tygodniowe). Każda osoba otrzyma mapkę z dojazdem do pracy (ID Card) oraz w pierwszym dniu praktyki zostanie odprowadzona do pracy przez opiekuna ze strony Partnera. W zależności od potrzeb jest to osoba polsko albo anglojęzyczna.

4. Rozrywka - uczniowie mają zapewnione wycieczki do Mediolanu i Wenecji. Z poniższych atrakcji mogą Państwo wybrać takie, które będą opiewały maksymalnie na kwotę 20 € na osobę w ramach obydwu wyjazdów. Mogą się Państwo też wstrzymać z wyborem do przyjazdu na miejsce i skonsultować ten wybór z włoskim mentorem.

Mediolan:

- Duomo – zwiedzanie wnętrza – 2 €/os.

- wnętrze teatru La Scala - wejście do muzeum i możliwość zobaczenia słynnej sceny - 7 €.

- Wejście na Torre Branca, żelazną wieżę, jeden z najwyższych budynków w Mediolanie - 4 €.

 

Werona (Wenecja jest niedostępna z powodu powodzi)

Do dyspozycji 20 € na osobę.

 

Terminy podane w programie kulturowym są tylko poglądowe i mogą ulec zmianie, w zależności od różnych czynników, na które partner nie ma wpływu. Podczas każdej wycieczki grupa ma opiekę ze strony Partnera, czyli pomoc we wszystkich kwestiach organizacyjnych. Na miejscu jest polskojęzyczny przewodnik, z którym przez ok. 2 godziny uczniowie zwiedzają miasto. Mają zagwarantowany obiad, który z reguły składa się z dwóch dań oraz coś do picia. Po zwiedzeniu i obiedzie uczniowie mają czas wolny, którego długość jest dostosowana do ich chęci i pogody. Ważna jest tu także opinia opiekuna grupy. Na wycieczki grupy jeżdżą zazwyczaj pociągami.

Również w mieście Reggio Emilia jest wiele ciekawych miejsc do zwiedzenia. Więcej na ten temat można przeczytać w Proponowanym programie kulturowym. W programie ujęte są różne atrakcje, z których jedne są płatne, a inne nie. Płatny jest w Reggio Emilia:

- Park wodny Acquatico - http://www.aquatico.it/prezzi/ - od poniedziałku do piątku – 8 €, sobota 10 €, niedziela i święta 12,50 €.

Ponadto gratis można zwiedzić:

- Wnętrze Duomo

- Gallerię Parmeggiani - http://turismo.comune.re.it/it/reggio-emilia/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/musei-gallerie/galleria-parmeggiani

- Park Giardini Pubblici di Reggio Emilia

Oczywiście w pobliżu miejsca zakwaterowania uczniów znajdują się liczne kawiarnie, restauracje, więc na pewno uczniowie będą mogli w nich spędzać czas.

5. Kontakt z opiekunem z IFOM i monitoring - grupa będzie miała wyznaczoną osobę do kontaktów, która będzie opiekunem grupy (mentorem), zazwyczaj jest to osoba polskojęzyczna, ale może być też anglojęzyczna. Osoba ta będzie pod telefonem przez całą dobę. Zostanie też przekazany kontakt do osoby, która będzie pomagała
w kwestiach logistycznych (wizyty u lekarza, zagubienie w mieście, problemy w miejscu zakwaterowania, itp.) oraz związanych z praktykami.

Mentorem jest Celina Orzechowska: 0039 380 260 8097

Państwa opiekunem będzie Roberta Bello (j. angielski). Numer do Roberty +39 327 747 5607

z tym że przed przyjazdem będzie się też z Państwem kontaktowała Paulina Walacik, +39 329 6036909.

Z Panią Walacik proszę też kontaktować się w przypadku poważniejszych problemów na miejscu.

Przynajmniej raz w tygodniu będą odbywały się spotkania mentora włoskiego z grupą w celu kontroli jakości stażu, przekazania wrażeń uczniów i w celu rozwiązywania pojawiających się problemów. Podczas tych spotkań uczniom i opiekunom będzie przekazywane kieszonkowe na kolejny tydzień (te 50 €/os.). Opiekun ze strony partnera dzwoni też do miejsc praktyk uczniów przynajmniej raz w tygodniu, by zapytać czy przebieg praktyk jest prawidłowy. Odbywają są też wizytacje w miejscach praktyk, również z opiekunem uczniów z Polski. Jeżeli chcą Państwo odbyć takie wizytacje to trzeba o tym poinformować opiekuna ze strony partnera w pierwszym dniu pobytu i taka wizyta na pewno się odbędzie. Ze względów logistycznych nie będzie możliwe kilkukrotne odwidzenie ucznia u danego pracodawcy.

6. Praktyki - trwają od 6 do 8 godzin. Z reguły obowiązkowa jest przerwa w pracy na obiad - 1 godzina. Program praktyk jest to program proponowany/przykładowy i może się zdarzyć, że nie wszystkie czynności będą wykonane, zależy to bowiem od umiejętności uczniów, zarówno zawodowych, jak i językowych oraz od możliwości danego zakładu pracy.

7. Różnice kulturowe - kilka wskazówek, które można przekazać uczniom:

-przerwy w pracy - z reguły obowiązkowa godzina,

-w restauracji płaci się coperto (wliczony w cenę posiłku napiwek),

-w autobusie wsiada się przednimi albo tylnymi drzwiami, środkowe są do wysiadania,

-Włosi piją mnóstwo kawy, a jedzenie jest głównym tematem rozmów,

-może się zdarzyć, że w pokojach (w kuchni) nie będzie czajników i wodę będzie trzeba gotować w garnku - Włosi raczej nie piją herbaty i nie używają czajników. Korzystają z expresów do kawy, imbryków i rzadko posiadają na wyposażeniu kuchni czajniki,

-we Włoszech jest jeszcze większa biurokracja niż w Polsce, dlatego trzeba się przygotować na to, że wymaganych będzie do odbycia staży mnóstwo dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń, itp.

Wiele fajnych i ciekawych informacji można znaleźć na stronie http://www.wloskielove.pl/ 

8. Dzienniczki praktyk i certyfikaty - każdy uczeń powinien mieć dzienniczek praktyk. Jest on wymagany przez pracodawcę i inspekcję pracy we Włoszech. W dzienniczkach uczniowie opisują wykonywane zadania w każdym tygodniu/dniu (nie muszą być rozpisane na godziny). Otrzymają Państwo wzór dzienniczka w późniejszym czasie, zawierający na ostatniej stronie druk opinii o uczestniku, którą będzie wypełniał partner.

Uczeń otrzyma certyfikat o odbyciu stażu od partnera, drugi wspólny od partnera i szkoły oraz właśnie tą indywidualną opinię o praktykancie zawartą w dzienniczku praktyk. Otrzyma też od partnera dokumenty ECVET i od szkoły Europass-Mobility. Szkoła otrzyma zbiorowe zaświadczenie o pobycie na mobilności.

9. Odzież roboczanależy dla uczniów zorganizować/zakupić odzież roboczą. Poniżej opis ogólny zestawów. Zastrzegam jednak, że po przydziale uczniów do poszczególnych pracodawców mogą te wytyczne albo ulec złagodzeniu, albo wręcz zaostrzeniu. Partner będzie Państwu podawał, co należy kupić dla poszczególnych zawodów na forum założonej grupy na FB.

Należy uczniom zakupić dzież roboczą wg. poniższych wytycznych:

Kierunek kształcenia Wymagania dot. odzieży roboczej

logistyk

Buty muszą być z twardym przodem (z blachą w czubku). Nie mogą być trampki.

Okulary ochronne

Rękawice ochronne

 

fryzjer

 

Koszule, T-shirty w kolorach stonowanych (czarne, białe)

Spodnie, spódniczki do kolan

Obuwie płaskie, pełne, wygodne, najlepiej czarne

głowa manekina do wykonywania cięć, nożyczki, opaska fryzjerska

Monter suchej zabudowy

Buty z twardym przodem

Spodnie robocze w formie ogrodniczek lub normalnych spodni

Dodatkowo okulary ochronne, kaski i maski przeciwpyłowe, rękawice ochronne (typu wampirki)

informatyk MUSZĄ ZABRAĆ SWOJE KOMPUTERY. Jeżeli uczniowie nie będą mieć takiej możliwości, proszę o taką informacje.

10. Przed mobilnością:

- zakładana jest grupa na facebooku - tu zamieszczane są przez partnera praktyczne wskazówki co do pobytu we Włoszech. Grupa na facebooku tworzona jest około 2 tygodnie przed mobilnością. Można za jej pośrednictwem zadawać partnerowi pytania.

- każdy uczeń ma obowiązek sporządzenia swojego CV - trzeba do tego wykorzystać dokument Europass CV.
To jest bardzo prosty do uzupełnienia dokument umożliwiający przedstawienie swoich umiejętności i kwalifikacji w jasny i efektywny sposób. Uczniowie sporządzają CV w języku angielskim. Te CV powinny być przesłane minimum na miesiąc przed mobilnością do partnera. Więcej informacji na ten temat we Wskazówkach do wypełnienia europass CV. Link do sporządzenia Europass CV:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose

- przeprowadzane są rozmowy na skypie - w celu lepszego poznania uczniów, ich umiejętności językowych, kompetencji, których uczniowie nie ujęli w CV, a które mogą być ważne dla pracodawców. Uczniowie mogą też dzięki takim rozmowom poznać przedstawicieli partnera, zadać pytania. Jednak głównym celem rozmów jest odpowiednie dopasowanie ucznia do konkretnego pracodawcy. Rozmowy te odbywają się minimum na miesiąc przed mobilnością, należy więc zorganizować odpowiednie warunki do tych rozmów (sala, sprzęt). W ciągu jednego dnia, trzeba zebrać wszystkich uczniów w jednej sali i po kolei są przeprowadzane z nimi rozmowy (po polsku i po angielsku). Dobrze, żeby uczniom towarzyszył nauczyciel języka angielskiego.

- przesyłana jest do partnera lista uczestników z wszystkimi najważniejszymi informacjami o uczniach, najlepiej jak najwcześniej, zaraz po rekrutacji.

- przesyłane do partnera są oświadczenie szkoły o zapoznaniu ucznia z przepisami BHP oraz oświadczenie rodzica co do stanu zdrowia ucznia. Mile widziane także są (jeżeli szkoła jest w posiadaniu) zaświadczenia lekarskie o dopuszczeniu uczniów do praktycznej nauki danego zawodu (kserokopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem). Dokumenty te należy przesłać do mnie w formie skanów, a następnie zabrać ze sobą do Włoch oryginały lub ksera potwierdzone za zgodność (w przypadku zaświadczeń lekarskich). Przed wyjazdem należy także wysłać do mnie skan polisy ubezpieczeniowej uczniów. Ubezpieczenie powinno obejmować OC i NNW na okres pobytu i podróży, w tym z zapisem, iż obejmuje ono szkody spowodowane w miejscu stażu / praktyki. Dobrze jest także uczniom wykupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.

- podpisywana jest umowa finansowa z Partnerem, która jest przesyłana w tym celu pocztą.

- podpisywane są porozumienia o programach zajęć ECVET oraz Memorandum of understanding. Dokumenty te szkoła zabiera ze sobą do podpisu i partner podpisuje je najpóźniej w dniu przybycia.

Po mobilności uczeń powinien:

- wypełnić ankietę przygotowaną przez szkołę,

- wypełnić ankietę on-line przygotowaną przez partnera,

- wypełnić raport z mobilności otrzymany na maila (Mobility Tool)

- wypełnić test językowy OLS

Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie

erasmusplus Zaczynamy realizację nowego projektu.
Projekt „Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie” jest realizowany przez Zespół Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie w okresie 01.10.2019 – 30.09.2020, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 76 336,00 EUR.
W ramach projektu 30 naszych uczniów z kierunków technik logistyk, technik informatyk, fryzjer oraz monter suchej zabudowy wyjedzie na czterotygodniowe staże do włoskich przedsiębiorstw. Partnerem projektu jest firma YouNet Reggio – Emilia.

Galeria

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8