70 lat ZSM konkurs

70 lat

„M E C H A N I K A”

 logo

Ogłaszamy konkursy:

 1. fotograficzny,
 2. na prezentację multimedialną.

Organizatorzy:

Sylwester Wojciechowski

Jolanta Szyper

Regulaminy i oświadczenia:

            Z okazji obchodów 70 - lecia powstania Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie organizowany jest konkurs fotograficzny.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„MECHANIK W OBIEKTYWIE W LATACH 1947 - 2017”

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów i absolwentów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Mechanicznych im. J. Piłsudskiego w Radziejowie.
 2. Organizatorem konkursu jest ZSM im. J. Piłsudskiego w Radziejowie, a koordynatorami są: Pan Sylwester Wojciechowski i Pani Jolanta Szyper.
 3. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie budynku/otoczenia szkoły, wczoraj i dziś, poprzez fotografię.
 4. Konkurs trwa od chwili ogłoszenia do dnia 19 czerwca 2017 roku.
 5. Cele konkursu:

- Uczczenie rocznicy 70 – lecia naszej szkoły,

- Promocja Szkoły,

- Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,

- Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

5. Sposób przeprowadzenia konkursu:

- Każdy uczestnik zgłasza 3 prace,

- Format prac:

 • odbitki kolorowe lub czarno-białe,
 • rozmiar minimum 10x15 (lub większy),
 • oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG.

- Zdjęcia wraz z płytą lub pendrivem, należy umieścić w zaklejonej kopercie z napisem „MECHANIK W OBIEKTYWIE W LATACH 1947 - 2017” wraz z dołączoną kartką z imieniem, nazwiskiem i klasą lub rokiem ukończenia szkoły oraz adresem autora (dotyczy absolwenta), tytułem pracy, numerem telefonu kontaktowego oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do fotografii oraz oświadczeniem rodzica/opiekuna (dotyczy osób niepełnoletnich).

6. Miejsce i termin składania prac:

- Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 19 czerwca 2017 r.

7. Organizatorzy powołają komisję do oceny zdjęć, której decyzja jest ostateczna.

8. Kryteria oceny prac konkursowych:

- Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

 • prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
 • charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,
 • oceniana będzie również estetyka i efekt wizualny, przejrzystość i techniczna poprawność wykonania.

9. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: www.zsmradziejow.pl, w lokalnej prasie oraz wyeksponowane na jubileuszowej wystawie (16 września 2017 roku).

10. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone.

11. Prace najwyżej ocenione zostaną nagrodzone przez Dyrektora Szkoły oraz wykorzystane w celu promocji szkoły.

12. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

13. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.

14. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

Organizatorzy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przedłożone zdjęcie/zdjęcia pod tytułem:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zostało/y wykonane przeze mnie samodzielnie lub są wykorzystane za zgodą właściciela..

....................................................................

            czytelny podpis

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

            Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym „Mechanik w obiektywie w latach 1947 - 2017”.

            Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego wynikach.

            Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotograficznego i akceptuję jego warunki.

Miejscowość i data

………………………………….

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

.............................. ..............................................

SZKOLNY KONKURS NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ NA TEMAT:

„NASZ „MECHANIK”.

WSPOMNIENIA O CZASACH I LUDZIACH 1947 - 2017”

 1. Cele konkursu:
 • Uświetnienie jubileuszu 70 – lecia Szkoły,
 • Wzbudzenie zainteresowania historią i teraźniejszością ZSM im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie i popularyzacja Szkoły w lokalnym środowisku,
 • Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania technologią informacyjną,
 • Rozwijanie umiejętności prezentowania zdobytych informacji.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich klas ZSM im. Józefa Piłsudskiego.
 2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, a koordynatorami są: Pan Sylwester Wojciechowski oraz Pani Jolanta Szyper.
 3. Tematyka prac konkursowych powinna być związana z 70-letnią historią lub bieżącym życiem Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie,
 4. Prace muszą być wykonane indywidualnie z poszanowaniem praw autorskich.
 5. Prace należy umieścić na nośnikach CD-ROM, które muszą być opatrzone etykietą zawierającą:
  • Imię i nazwisko oraz klasę, oraz tytuł pracy z dopiskiem „ NASZ „MECHANIK”. WSPOMNIENIA O CZASACH 1947 - 2017”.

6. Uczestnik wraz z pracą przesyła Formularz Zgłoszeniowy oraz Oświadczenia:

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz o nienaruszalności praw autorskich, stanowiące Załączniki do niniejszego Regulaminu.

7. Prezentacje nie powinny przekraczać 10 minut i mogą przyjąć formę np.: filmu, prezentacji slajdów, wywiadu , reportażu itp.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac (z zachowaniem praw autorskich) na stronie internetowej szkoły oraz umieszczenia wybranych prac w szkolnej bazie pomocy dydaktycznych.

9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie.

10. Przekazanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu.

11. Wykonane prace należy dostarczyć w wersji elektronicznej do sekretariatu Zespołu Szkół Mechanicznych do dnia 19 czerwca 2017r.

12. Złożone prace nie będą zwracane.

13. Jury konkursu, powołane przez organizatora, przyzna atrakcyjne nagrody za I, II i III miejsce oraz dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy.

14. Ocena prac:

Ocenie podlegać będą:

 • merytoryczna poprawność materiału,
 • pomysłowość i fantazja twórcy prezentacji,
 • estetyka wykonania,
 • dobór formy do treści.

Organizatorzy

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ ZORGANIZOWANYM Z OKAZJI OBCHODÓW JUBILEUSZU

70-LECIA

ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W RADZIEJOWIE

1.IMIĘ I NAZWISKO:.......................................................................

2.DATA URODZENIA:.......................................................................

3.KLASA..............................

4.TYTUŁ PRACY...........................................................................................................

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ ZORGANIZOWANYM Z OKAZJI OBCHODÓW JUBILEUSZU

70–LECIA

ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W RADZIEJOWIE

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych

......................................................................................................

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) w bazie danych Organizatora Konkursu oraz na przetwarzanie ich zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(DZ.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

...............................................                                                                       ........................................

(miejscowość i data)                                                                                (podpis uczestnika)

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE

NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE

NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

ZORGANIZOWANYM Z OKAZJI OBCHODÓW JUBILEUSZU

70–LECIA

ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W RADZIEJOWIE

Oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości

..........................................................................................................

                        (imię i nazwisko i klasa uczestnika konkursu)

I nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek praw osób trzecich

............................................                                                                           .................................

(miejscowość i data)                                                                                      (podpis uczestnika)

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8