Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej

Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

Zasady ogólne:

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, słuchacze stacjonarni, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Mają oni prawo do:

a. korzystania z komputera w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM),

b. wypożyczania zbiorów do domu również na czas ferii zimowych i letnich (z wyjątkiem pkt. 10 regulaminu),

c. czytania lub przeglądania zbiorów na miejscu,

d. wypożyczania zbiorów na zajęcia lekcyjne.

2. Z biblioteki szkolnej mogą również korzystać rodzice uczniów uczęszczających do szkoły, absolwenci oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Mają oni prawo do:

a. korzystania z komputera w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM),

b. czytania i przeglądania zbiorów w czytelni,

3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

4. Biblioteka otwarta jest wg harmonogramu umieszczonego na drzwiach wejściowych.

5. W bibliotece należy zachować ciszę.

6. Osoby zgłaszające się do biblioteki zobowiązane są na żądanie nauczyciela bibliotekarza okazać ważną legitymację szkolną (uczeń i słuchacz stacjonarny) lub inny dowód tożsamości.

7. Użytkownicy odpowiadają materialnie za powstałe z ich winy uszkodzenia zbiorów bibliotecznych i wyposażenia.

8. Korzystanie z komputerów w bibliotece jest bezpłatne i odbywa się zgodnie z regulaminem umieszczonym przy stanowiskach komputerowych.

9. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

10. Czytelnicy kończący szkołę lub rezygnujący zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką na podstawie karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

11. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami regulaminu należy do kompetencji dyrektora szkoły.

Regulamin wypożyczalni:

1. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.

2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia o kolejne dwa tygodnie (z wyjątkiem wypożyczeń na ferie letnie).

3. Uczniowie przygotowujący się do egzaminów, konkursów, olimpiad mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.

4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

5. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy dokument elektroniczny zobowiązany jest odkupić taki sam lub inny wskazany przez bibliotekarza.

8. Zbiory specjalne i zasoby elektroniczne wypożyczane są tylko nauczycielom.

9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane niewłaściwym funkcjonowaniem wypożyczonych zbiorów.

10. Wszystkie wypożyczone przez uczniów klas kończących książki i inne zbiory biblioteczne powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego (w celu rozliczenia się z biblioteką na podstawie karty obiegowej).

Regulamin czytelni:

1. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.

2. W czytelni obowiązuje cisza.

3. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism, zasobów elektronicznych i innych dokumentów bibliotecznych.

4. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz. Wyłącznie za jego zgodą czytelnik może sam wziąć książkę z półki.

5. Przeczytane książki odnosi się na wyznaczone miejsce, a książki i inne dokumenty biblioteczne należy oddać bibliotekarzowi.

6. Materiały z księgozbioru podręcznego można wypożyczać poza lokal biblioteki na jedną godzinę lekcyjną. Należy wówczas pozostawić swoją legitymację szkolną u dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać nazwisko do zeszytu odwiedzin czytelni.

7. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.

O NAS

O NAS

Biblioteka szklona jest pracownią służącą do realizacji potrzeb, zainteresowań i pogłębiania wiedzy uczniów, nauczycieli i rodziców. Naszym zadaniem jest rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie ich nawyku czytania. W celu promocji i rozwoju czytelnictwa wśród młodzieży naszej szkoły organizowane są przez nauczycieli bibliotekarzy wystawy rocznicowe i okolicznościowe, konkursy, lekcje biblioteczne. Współpracujemy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie, uczestnicząc w projektach realizowanych przez tą bibliotekę.

Księgozbiór biblioteki liczy 10 358 woluminów, 43 płyty CD i DVD. Gromadzimy:

 • lektury podstawowe i uzupełniające,
 • literaturę piękną,
 • literaturę naukową i popularnonaukową,
 • wydawnictwa informacyjne,
 • prasę dla uczniów i nauczycieli,
 • płyty CD i DVD zawierające materiały edukacyjne i lektury szkolne,
 • filmoteka szkolna.

W bibliotece funkcjonuje czytelnia, w której wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie, słowniki językowe i rzeczowe, wydawnictwa zawodowe, albumy oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy. Czasopisma prenumerowane:

 • Gazeta Kujawska,
 • Głos nauczycielski,
 • Biblioteka w szkole,
 • Cogito,
 • Wiedza i życie,
 • Młody technik,
 • Wychowawca,
 • Charaktery,
 • Sygnał. Magazyn wychowawcy.

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mogą korzystać ze zbiorów w czytelni lub wypożyczać książki poza bibliotekę. W wypożyczalni znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i urządzeniem wielofunkcyjnym oraz dwa stanowiska komputerowe przeznaczone do pracy nauczycieli bibliotekarzy.

Rodzice mogą korzystać z biblioteki w tygodniu w godzinach otwarcia biblioteki oraz w każdy pierwszy wtorek miesiąca podczas dyżurów nauczycieli.

ZAPRASZAMY

Dziewczyna z pociągu

„Dziewczyna z pociągu”

Paula Hawkins

Książka zadebiutowała 01 lutego 2015 r. na 1. Miejscu listy bestsellerów dziennika New York Times i nie schodziła z tej pozycji przez 14 tygodni. Do marce 2015 roku sprzedały się ponad 3 miliony egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych i ponad 1 milion w Wielkiej Brytanii. Książka zebrała mnóstwo entuzjastycznych recenzji, na Twitterze polecał ją Stephen King.

Prawa do wydania książki zostały sprzedane do 47 krajów.

dziewczyna z pociagu b iext43263968

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI

Nowości

„NOWOŚCI”

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Zapraszamy do biblioteki szkolnej, aby wypożyczyć coś dla siebie z bogatej oferty książek:

Czytaj więcej...

Quo vadis

Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 

Henryk Sienkiewicz

 

Quo vadis

W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zapraszamy wychowawców z uczniami do wspólnego czytania Quo vadis.

Prosimy o wcześniejsze uzgodnieniu terminu i przybycie z grupami liczącymi do 13 osób.

Bibliotekarki

Konkurs

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs wiedzy o życiu

i twórczości Henryka Sienkiewicza!

Konkurs odbędzie się 15 listopada 2016r.w bibliotece szkolnej. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 listopada.

Czytaj więcej...

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8